Menu
Nákupný košík

Ochrana osobných údajov GDPR

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Odoslaním objednávky dáva kupujúci predávajúcemu súhlas so spracovaním svojich osobných údajov na časovo neobmedzené obdobie. Odoslaním objednávky dáva kupujúci predávajúcemu súhlas na použitie emailovej adresy kupujúceho na zasielanie obchodných oznámení, ktoré môžu mať charakter reklamy. Kupujúci je oprávnený kedykoľvek takto udelený súhlas vziať späť písomným oznámením. V takom prípade predávajúci bezodkladne vykoná výmaz osobných údajov klienta z informačného systému predávajúceho.


Účel spracúvania osobných údajov

Vystavenie daňového dokladu - faktúry.

Doručenie tovaru a identifikácia zákazníka pred odovzdaním vopred zaplateného tovaru.

Potvrdenie objednávky, platby za tovar, dodania objednaného tovaru - telefonicky a prostredníctvom elektronickej pošty.

Evidencia zákazníkov na účely vedenia ich užívateľských účtov na stránke www.gearup.sk

Evidencia objednávok zákazníkov a návštevníkov pre riešenie prípadných reklamácií.

Zasielanie noviniek a akcií na internetovom obchode www.gearup.sk, ak o túto službu prejaví zákazník záujem.


Zoznam spracúvaných osobných údajov

Fakturačné údaje - meno a priezvisko, adresa trvalého bydliska, pri registrácii firiem názov a sídlo spoločnosti, IČO a DIČ

Údaje pre doručenie - meno a priezvisko príjemcu, adresa doručenia

Kontaktné údaje:

Telefónne číslo - pre potreby potvrdenia objednávky, komunikáciu so zákazníkom, doručenia tovaru kuriérskou službou.

Adresa elektronickej pošty (e-mail) - pre potreby zaslania potvrdenia objednávky a na ďalšiu komunikáciu so zákazníkom.

Údaje o Vašich objednávkach - pre potreby ich vybavenia a riešenia prípadných reklamácií.


Nutnosť poskytnutia osobných údajov

Podmienkou realizácie Vašej objednávky je evidovanie Vašich osobných údajov. Poskytnutie osobných údajov je nepovinné, dobrovoľné, ale v prípade ich neposkytnutia nebude možné uspokojiť Vaše požiadavky a umožniť Vám nakupovať v našom internetovom obchode.

Predávajúci získava iba tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na splnenie záväzkov, ktoré od neho kupujúci objednaním tovaru očakáva. Bez týchto údajov nebude možné spracovať prijatú objednávku. Z tohto dôvodu je kupujúci povinný vyplniť všetky požadované údaje pri realizovaní objednávky.


Tretie strany, ktorým budú údaje poskytnuté

Osobné údaje neposkytujeme žiadnym spoločnostiam spravujúcim databázy osobných údajov, ani žiadnym iným tretím stranám, okrem rozsahu potrebného na samotné doručenie tovaru.


Zverejnenie údajov

Údaje získane od kupujúcich v žiadnom prípade nezverejňujeme.


Práva a povinnosti dotknutej osoby

Kupujúci - dotknutá osoba v zmysle zákona NR SR č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "dotknutá osoba") je povinný uviesť pri registrácii konta do internetového obchodu spoločnosti EDUP s.r.o. -, iba úplné a pravdivé údaje.

Dotknutá osoba sa zaväzuje, že v prípade zmeny svoje údaje zaktualizuje a to najneskôr pred zrealizovaním prvej objednávky nasledujúcej po vzniku zmeny.

Dotknutá osoba sa zaväzuje, že ak poskytne osobné údaje tretej osoby ako údaje pre doručenie (meno, priezvisko, telefónne číslo), robí tak iba s jej súhlasom a dotknutá osoba je oboznámená s postupmi, právami a povinnosťami, ktoré sú uvedené na tejto stránke.

Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti, e-mailom, alebo osobnou návštevou v sídle spoločnosti od prevádzkovateľa vyžadovať:

  • Informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov.

  • Informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje.

  • Odpis jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania.

  • Opravu jej nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania.

  • Likvidáciu jej osobných údajov

Všetky oprávnené požiadavky dotknutej osoby budú splnené a dotknutá osoba bude o tom informovaná do 30 dní od ich prijatia.

Dotknutá osoba si môže uplatniť svoje práva vyplývajúce zo zákona NR SR č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a to: e-mailom, písomne alebo osobne na adrese sídla spoločnosti.