Menu
Nákupný košík

Odstúpenie od zmluvy

Máte právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní. Táto lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie 14 dní odo dňa keď Vy, alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu preberiete tovar.

Pri uplatnení Vášho práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto kúpnej zmluvy jednoznačným vyhlásením.

Toto vyhlásenie nám môžete zaslať listom prostredníctvo poštovej služby alebo emailom na nižšie uvedené kontakty.

Adresát: EDUP s.r.o. so sídlom Mierová 901/3, 059 72 Ľubica; zapísaná v OR Okresného súdu Prešov; odd. SRO; vložka č. 16939/P;

email: info@gearup.sk.

V prípade, že chcete vrátiť peniaze, tak priložte aj číslo vášho účtu a peniaze vám pošleme do 14 dní.

Kompletné poučenie o uplatnení práva kupujúceho na odstúpenie od kúpnej zmluvy a formulár na odstúpenie je súčasťou každého potvrdenia o objednávke, alebo ho nájdete v sekcii Dokumenty na stiahnutie.

Tovar nám zašlite na adresu nášho skladu:

Gearup.sk - Pack4you
Na Pántoch 18,
831 06 Bratislava
Slovensko

Odstúpenie od zmluvy spotrebiteľom

Ak je kupujúci spotrebiteľom - t.j. fyzickou osobou, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy na nákup tovaru/ov a/alebo služby/ieb ako spotrebiteľskej zmluvy (ďalej len „zmluva“) nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania (ďalej na účely tohto poučenia len ako „spotrebiteľ“) môže odstúpiť od takejto zmluvy aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

Ak je kupujúci spotrebiteľom - t.j. fyzickou osobou, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy na nákup tovaru/ov a/alebo služby/ieb ako spotrebiteľskej zmluvy (ďalej len „zmluva“) nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania (ďalej na účely tohto poučenia len ako „spotrebiteľ“) má právo odstúpiť od takejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní od dátumu prevzatia objednaného tovaru za nižšie uvedených podmienok.

Lehota na odstúpenie od zmluvy sa začína dňom, ktorý nasleduje po dni prevzatia tovaru. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa keď sa tovar sa považuje za prevzatý.Ak posledný deň tejto lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo štátny sviatok, posledným dňom lehoty je najbližší nasledujúci pracovný deň.

Tovar sa považuje za prevzatý okamihom, keď spotrebiteľ (alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu) prevezme všetky časti objednaného tovaru.

Ak sa tovar objednaný spotrebiteľom v jednej objednávke dodáva oddelene, je oprávnený odstúpiť od zmluvy až do 14 dní odo dňa keď kupujúci alebo jemu určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar, ktorý bol dodaný ako posledný.

Ak sa dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, je spotrebiteľ oprávnený odstúpiť od zmluvy až do 14 dní odo dňa keď on alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme posledný diel alebo kus.

V prípade tovaru dodávaného opakovane počas vymedzeného obdobia, je spotrebiteľ oprávnený odstúpiť od zmluvy až do 14 dní odo dňa keď on alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme prvý dodaný tovar.

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od zmluvy a to jednoznačným vyhlásením (v písomnej podobe), napr. listom zaslaným poštou na adresu: EDUP s.r.o., Mierová 901/3, 059 71 Ľubica alebo e-mailom na e-mailovú adresu: info@gearup.sk.

Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

Spotrebiteľ si môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy a vrátenie tovaru v písomnej podobe. Môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy, ale takisto môže použiť vlastný formát vyhlásenia – môže ho napísať aj rukou.

Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu v týchto prípadoch:

     tovar vyhotovený na objednávku či na zákazku (tovar zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa),

     tovar, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze (potraviny, zákusky, torty),

     tovar uzavretý v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený (spodné prádlo, sterilné balenia, potraviny a pod.),

     rozbalené CD, DVD, počítačové hry (predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového

     softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil),

     noviny, časopisy a nezabalené knihy (predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v

     ochrannom obale),

     tzv. digitálny download  (napríklad ebooky) – poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy,

     predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,

     predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom (napríklad ak si zákazník objedná palivo, ktoré mu dolejete do nádrže),

     preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,

     vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho (to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal),

     poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,

     predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť

 

Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní od dňa odstúpenia od zmluvy predávajúcemu zakúpený tovar zaslať alebo osobne doručiť na adresu sídla predávajúceho.

Predávajúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť kupujúcemu zaplatenú cenu tovaru vrátane nákladov na dopravu pri dodaní,a to výhradne formou bankového prevodu na účet kupujúceho. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak si kupujúci zvolil iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý je ponúkaný.

Priame náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.

Práva a povinnosti kupujúceho v zmysle týchto podmienok sa neuplatnia v prípade ak kupujúci neuzatvára kúpnu zmluvu ako spotrebiteľ. V takomto prípade sa práva a povinnosti zmluvných strán riadia obecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

Predávajúci zodpovedá za vady tovaru v rozsahu podľa ustanovenia § 619 a násl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

Odstúpenie od zmluvy predávajúcim

Predávajúci môže od kúpnej zmluvy odstúpiť v prípade, ak:

      kupujúci nezaplatí kúpnu cenu v lehote 7 dní od doručenia potvrdenia predávajúceho o prijatí objednávky

      kupujúci neprevezme tovar, a to ani v odbernej lehote.

Odstúpenie od zmluvy sa stáva účinné okamihom jeho doručenia tej zmluvnej strane, ktorej je adresované.

Reklamácia tovaru

Tovar zakúpený prostredníctvom eshopu prevádzkovateľa je možné reklamovať iba na základe písomnej reklamácie kupujúceho, odoslanej na adresu predávajúceho spolu s reklamovaným tovarom, dokladom o kúpe a úhrade kúpnej ceny.

Reklamácia tovaru musí obsahovať:

      označenie čísla objednávky

      označenie predávajúceho, ktorému je reklamácia adresovaná

      označenie kupujúceho a jeho poštovnej a emailovej adresy

      dôvod reklamácie

      práva, ktoré sa zo zodpovednosti za vady uplatňujú

      dátum a podpis

Práva kupujúceho zo zodpovednosti, ktoré kupujúci môže uplatniť, stanoví § 622 a § 623 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. Uvedené práva kupujúceho zanikajú, ak neboli uplatnené vyššie uvedeným spôsobom v záručnej dobe.

Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného tovaru, výmenou tovaru, vrátením kúpnej ceny tovaru, vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru, písomnou výzvou na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

Predávajúci je povinný potvrdiť kupujúcemu prijatie reklamácie bez zbytočného odkladu.

Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie bez zbytočného odkladu po jej prijatí. Predávajúci je pritom viazaný rozhodnutím kupujúceho o tom, ktoré z práv zo zodpovednosti za vady uplatňuje. Spôsob vybavenia reklamácie bude kupujúcemu oznámený.

Vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie než 30 dní odo dňa jej uplatnenia. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar. Predávajúci je povinný v uvedenej lehote vydať kupujúcemu písomné potvrdenie o vybavení reklamácie.

Potvrdenie o prijatí reklamácie, oznámenie spôsobu vybavenia reklamácie, potvrdenie o vybavení reklamácie alebo zamietnutie reklamácie budú kupujúcemu odoslané iba na jeho emailovú adresu.