Menu
Nákupný košík

Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku medzi predávajúcim - EDUP s.r.o., IČO: 36 512 354, DIČ: 2022118307, so sídlom Mierová 901/3, 059 71 Ľubica, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka č. 16939/P - (ďalej len “predávajúci”) a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru dostupného na internetovej adrese elektronického obchodu predávajúceho.

Základné informácie

Predávajúci je prevádzkovateľom elektronického obchodu na internetovej adrese www.gearup.sk.

Kontakt na predávajúceho:

email: info@gearup.sk

t.č.: +421 904 431 824

Kupujúcim je spotrebiteľ, t.j. fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti zamestnania alebo povolania. Nákup uskutočnený podnikateľským subjektom sa riadi podľa Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1 Odbor výkonu dozoru

Povinnosti predávajúceho

Predávajúci sa zaväzuje dodať druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky.

Povinnosti kupujúceho

Kupujúci sa zaväzuje:

     objednaný tovar prevziať a v prípade akýchkoľvek závad tieto bezodkladne oznámiť predávajúcemu,

     uhradiť za objednaný tovar kúpnu cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky,

     uhradiť náklady spojené s prepravou objednaného tovaru na miesto dodania.

V prípade, že si kupujúci tovar neprevezme pri prvom doručení, a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého ako aj opätovného doručenia tovaru.

Uzatvorenie kúpnej zmluvy

Návrh na uzavretie kúpnej zmluvy zasiela kupujúci predávajúcemu výlučne vo forme vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke predávajúceho, ktorý je návrh na uzavretie kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je odplatný prevod vlastníckeho práva k tovaru označeného kupujúcim za kúpnu cenu a za podmienok, uvedených v tejto objednávke (ďalej len „objednávka“).

Následne po odoslaní objednávky obdrží kupujúci na svoju e-mailovú adresu automaticky vykonávané oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho (ďalej len „potvrdenie prijatia objednávky“). Potvrdenie prijatia objednávky obsahuje informáciu o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru a/alebo iných služieb, údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný a údaje o prípadnej cene, podmienkach, spôsobe a termíne prepravy tovaru do dohodnutého miesta doručenia tovaru pre kupujúceho, údaje o predávajúcom (obchodné meno, sídlo, IČO, číslo zápisu v obchodnom registri a pod.), prípadne aj iné potrebné údaje.

Na e-mailovú adresu kupujúceho môžu byť v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom jeho objednávky.

Potvrdenie doručenia obsahuje údaje o tom, že predávajúcemu bola doručená objednávka, nie je však akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy.

Predávajúci následne zašle na e-mailovú adresu kupujúceho informáciu o tom, či bola objednávka kupujúceho akceptovaná (ďalej len „objednávka spracovaná“).

Kúpna zmluva je uzavretá doručením akceptácie objednávky v elektronickej alebo písomnej podobe kupujúcemu.

Ceny tovarov

Kúpna cena za tovar zobrazená na internetovej adrese elektronického obchodu zahŕňa vždy DPH (vo výške stanovenej platným právnym predpisom) a je stanovená v mene Euro alebo CZK.

Kúpna cena za objednaný tovar je uvedená v objednávke, ako aj v potvrdení o prijatí objednávky. Kúpnu cenu je možné uhradiť prevodom na bankový účet predávajúceho alebo platbou v hotovosti pri dodaní tovaru na dobierku. Záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu tovaru sa považuje za splnenú okamihom pripísania kúpnej ceny na bankový účet predávajúceho.

Kúpna cena tovaru nezahŕňa náklady na zabalenie a dodanie tovaru do miesta dodania, ktoré budú kupujúcemu účtované osobitne podľa spôsobu, ktorý si kupujúci zvolil. Informácia o cene dodania je uvedená v objednávke, ako aj v potvrdení o prijatí objednávky.

Doklad o kúpe (faktúra) bude priložený k odosielanému tovaru.

Dodacie podmienky

Miestom dodanie je adresa, ktorú kupujúci uviedol v objednávke ako miesto dodania.

Vlastníctvo k tovaru prechádza na kupujúceho okamihom splnenia povinnosti uhradiť kúpnu cenu.

Doručenie objednaného tovaru na území Slovenskej republiky zabezpečuje predávajúci prostredníctvom poskytovateľa poštových služieb Slovenská pošta, a. s. so sídlom Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36 631 124, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sa, vložka č. 803/S (ďalej len „Slovenská pošta“)

Poštové podmienky Slovenskej pošty - Doporučený list Slovensko

Poštové podmienky Slovenskej pošty - Doporučený list zahraničie

Pokiaľ nie je v v potvrdení o prijatí objednávky uvedené inak, zaväzuje sa predávajúci dodať tovar,ktorý je skladom kupujúcemu najneskôr v lehote 30 dní od potvrdenia objednávky.

Taktiež predávajúci využíva na doručenie objednaného tovaru na územie Českej republiky a Slovenskej republiky tieto spoločnosti:

     Zásielkovňa s. r. o. so sídlom Kopčianska 3954/39, 851 01 Bratislava -Petržalka, IČO: 48 136 999, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 105158/B (ďalej len “Zásielkovňa”)

     Zásilkovna s.r.o. so sídlom Ocelářská 392/9, 190 00 Praha 9, Česká republika, IČ: 28408306, zapísaná v obchodním rejstříku, vedenom Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 139387 (ďalej len “Zásilkovna”)

Podmienky Zásielkovňa s. r. o. doručenia v rámci SR

Podmienky Zásielkovňa s. r. o. doručenia v rámci ČR

Na doručenie tovaru na územie Českej republiky využívame výlučne doručenie na pobočku (výdajne miesto) Zásilkovny na území Českej republiky.

Pre doručenie tovaru prostredníctvom Zásielkovňa či Zásilkovna je potrebné aby kupujúci kontaktoval predavajúceho prostredníctvom e-mailu a informoval ho o konkrétnom odbernom mieste (adrese) doručenia objednaného tovaru.

Pokiaľ nie je v potvrdení o prijatí objednávky uvedené inak, zaväzuje sa predávajúci dodať tovar,ktorý je skladom kupujúcemu najneskôr v lehote 30 dní od potvrdenia objednávky.

Odstúpenie od zmluvy spotrebiteľom

Ak je kupujúci spotrebiteľom - t.j. fyzickou osobou, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy na nákup tovaru/ov a/alebo služby/ieb ako spotrebiteľskej zmluvy (ďalej len „zmluva“) nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania (ďalej na účely tohto poučenia len ako „spotrebiteľ“) môže odstúpiť od takejto zmluvy aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

Ak je kupujúci spotrebiteľom - t.j. fyzickou osobou, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy na nákup tovaru/ov a/alebo služby/ieb ako spotrebiteľskej zmluvy (ďalej len „zmluva“) nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania (ďalej na účely tohto poučenia len ako „spotrebiteľ“) má právo odstúpiť od takejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní od dátumu prevzatia objednaného tovaru za nižšie uvedených podmienok.

Lehota na odstúpenie od zmluvy sa začína dňom, ktorý nasleduje po dni prevzatia tovaru. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa keď sa tovar sa považuje za prevzatý.Ak posledný deň tejto lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo štátny sviatok, posledným dňom lehoty je najbližší nasledujúci pracovný deň.

Tovar sa považuje za prevzatý okamihom, keď spotrebiteľ (alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu) prevezme všetky časti objednaného tovaru.

Ak sa tovar objednaný spotrebiteľom v jednej objednávke dodáva oddelene, je oprávnený odstúpiť od zmluvy až do 14 dní odo dňa keď kupujúci alebo jemu určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar, ktorý bol dodaný ako posledný.

Ak sa dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, je spotrebiteľ oprávnený odstúpiť od zmluvy až do 14 dní odo dňa keď on alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme posledný diel alebo kus.

V prípade tovaru dodávaného opakovane počas vymedzeného obdobia, je spotrebiteľ oprávnený odstúpiť od zmluvy až do 14 dní odo dňa keď on alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme prvý dodaný tovar.

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od zmluvy a to jednoznačným vyhlásením (v písomnej podobe), napr. listom zaslaným poštou na adresu: EDUP s.r.o., Kruhová 34, 059 71 Ľubica alebo e-mailom na e-mailovú adresu: info@gearup.sk.

Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

Spotrebiteľ si môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy a vrátenie tovaru v písomnej podobe. Môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy, ale takisto môže použiť vlastný formát vyhlásenia – môže ho napísať aj rukou.

Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu v týchto prípadoch:

     tovar vyhotovený na objednávku či na zákazku (tovar zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa),

     tovar, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze (potraviny, zákusky, torty),

     tovar uzavretý v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený (spodné prádlo, sterilné balenia, potraviny a pod.),

     rozbalené CD, DVD, počítačové hry (predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového

     softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil),

     noviny, časopisy a nezabalené knihy (predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v

     ochrannom obale),

     tzv. digitálny download  (napríklad ebooky) – poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy,

     predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,

     predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom (napríklad ak si zákazník objedná palivo, ktoré mu dolejete do nádrže),

     preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,

     vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho (to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal),

     poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,

     predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť

 

Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní od dňa odstúpenia od zmluvy predávajúcemu zakúpený tovar zaslať alebo osobne doručiť na adresu sídla predávajúceho.

Predávajúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť kupujúcemu zaplatenú cenu tovaru vrátane nákladov na dopravu pri dodaní,a to výhradne formou bankového prevodu na účet kupujúceho. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak si kupujúci zvolil iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý je ponúkaný.

Priame náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.

Práva a povinnosti kupujúceho v zmysle týchto podmienok sa neuplatnia v prípade ak kupujúci neuzatvára kúpnu zmluvu ako spotrebiteľ. V takomto prípade sa práva a povinnosti zmluvných strán riadia obecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

Predávajúci zodpovedá za vady tovaru v rozsahu podľa ustanovenia § 619 a násl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

Odstúpenie od zmluvy predávajúcim

Predávajúci môže od kúpnej zmluvy odstúpiť v prípade, ak:

      kupujúci nezaplatí kúpnu cenu v lehote 7 dní od doručenia potvrdenia predávajúceho o prijatí objednávky

      kupujúci neprevezme tovar, a to ani v odbernej lehote.

Odstúpenie od zmluvy sa stáva účinné okamihom jeho doručenia tej zmluvnej strane, ktorej je adresované.

Reklamácia tovaru

Tovar zakúpený prostredníctvom eshopu prevádzkovateľa je možné reklamovať iba na základe písomnej reklamácie kupujúceho, odoslanej na adresu predávajúceho spolu s reklamovaným tovarom, dokladom o kúpe a úhrade kúpnej ceny.

Reklamácia tovaru musí obsahovať:

      označenie čísla objednávky

      označenie predávajúceho, ktorému je reklamácia adresovaná

      označenie kupujúceho a jeho poštovnej a emailovej adresy

      dôvod reklamácie

      práva, ktoré sa zo zodpovednosti za vady uplatňujú

      dátum a podpis

Práva kupujúceho zo zodpovednosti, ktoré kupujúci môže uplatniť, stanoví § 622 a § 623 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. Uvedené práva kupujúceho zanikajú, ak neboli uplatnené vyššie uvedeným spôsobom v záručnej dobe.

Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného tovaru, výmenou tovaru, vrátením kúpnej ceny tovaru, vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru, písomnou výzvou na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

Predávajúci je povinný potvrdiť kupujúcemu prijatie reklamácie bez zbytočného odkladu.

Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie bez zbytočného odkladu po jej prijatí. Predávajúci je pritom viazaný rozhodnutím kupujúceho o tom, ktoré z práv zo zodpovednosti za vady uplatňuje. Spôsob vybavenia reklamácie bude kupujúcemu oznámený.

Vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie než 30 dní odo dňa jej uplatnenia. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar. Predávajúci je povinný v uvedenej lehote vydať kupujúcemu písomné potvrdenie o vybavení reklamácie.

Potvrdenie o prijatí reklamácie, oznámenie spôsobu vybavenia reklamácie, potvrdenie o vybavení reklamácie alebo zamietnutie reklamácie budú kupujúcemu odoslané iba na jeho emailovú adresu.

Alternatívne riešenie sporov

Kupujúci má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@gearup.sk) ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho spotrebiteľské práva.

Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z.

ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk.

Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

Ochrana osobných údajov

Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu v objednávke svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu.

Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je právnickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu v objednávke svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, číslo telefónu a mailovú adresu.

Kupujúci si môže kedykoľvek overiť správnosť osobných údajov a zmeniť ich, ako aj zrušiť svoju registráciu po prihlásení sa na internetovej stránke elektronického obchodu.

Fakturačné údaje nemožno z účtovných dôvodov vymazať ani zmeniť!

Predávajúci týmto oznamuje kupujúcemu, že  na základe §10 ods. 3 písm. b) zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov predávajúci ako prevádzkovateľ bude v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje kupujúceho bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov kupujúceho bude vykonávané predávajúcim v predzmluvných vzťahoch s kupujúcim a spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán.

Predávajúci vyhlasuje, že prípadným odoslaním objednávky, nie je kupujúci automaticky zaradený do tzv. Newslletra, teda do činnosti predávajúceho týkajúcej sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch.

V prípade, že má kupujúci záujem o tieto informačné emaily, musí tak urobiť osobitne na príslušnom odkaze na internetovej adrese elektronického obchodu.

Kupujúci svojím prihlásením na tento odber noviniek vyjadruje svoj súhlas v zmysle ust. § 11 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho týkajúcej sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch, týkajúcich sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch.

Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. c)zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov,  bude osobné údaje získavať výlučne na účel uvedený v týchto všeobecných obchodných podmienkach..

Predávajúci vyhlasuje, že na iné účely ako je uvedené v týchto všeobecných obchodných podmienkach bude získavať osobné údaje vždy na základe osobitného súhlasu kupujúceho a zároveň zabezpečí, aby sa tieto osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu na ktorý boli zhromaždené a nebude ich združovať s osobnými údajmi, ktoré boli získané za účelom plnenia kúpnej zmluvy.

Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho.

Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou na adresu spoločnosti, alebo zaslaním emailu info@gearup.sk

Kupujúci bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky potvrdil, že predávajúci mu dostatočným, zrozumiteľným a nezameniteľným spôsobom oznámil:

a) svoje identifikačné údaje, ktoré sú uvedené v týchto všeobecných obchodných podmienkach

b) identifikačné údaje tretej strany, ktorou je spoločnosť, ktorá doručí kupujúcemu objednaný tovar tak, že tieto údaje sú uvedené v na internetovej adrese elektronického obchodu v sekcii Poštovné a doprava (https://www.gearup.sk/postovne-a-doprava),

c) účel spracúvania osobných údajov ktorým je uzavretie kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim,

d) že bude spracúvať osobné údaje kupujúceho v rozsahu meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu, ak je kupujúci fyzickou osobou a v rozsahu obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, číslo telefónu a mailovú adresu ak je kupujúci právnickou osobou,

e) že požadované osobné údaje je kupujúci povinný poskytnúť,

Predávajúci vyhlasuje, že bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje plastným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.

Predávajúci vyhlasuje, že súhlas dotknutej osoby si nebude vynucovať a ani podmieňovať hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, služby, tovaru alebo povinnosti ustanovenej predávajúcemu.

Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať:

     potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o jeho osobe spracúvané,

     účel spracúvania osobných údajov,

     vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní svojich osobných údajov v informačnom systéme a o jeho stave v rozsahu:

      identifikačné údaje predávajúceho a zástupcu predávajúceho, ak bol vymenovaný,

      identifikačné údaje sprostredkovateľa; to neplatí, ak predávajúci pri získavaní osobných údajov nepostupuje podľa § 8 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov,

     vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jeho osobné údaje na spracúvanie,

     vo všeobecne zrozumiteľnej forme odpis jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

     doplňujúce informácie, ktoré sú s ohľadom na všetky okolnosti a podmienky spracúvania osobných údajov potrebné pre kupujúceho na zaručenie jej práv a právom chránených záujmov v rozsahu najmä

     poučenie o dobrovoľnosti alebo povinnosti poskytnúť požadované osobné údaje; ak predávajúci získava osobné údaje kupujúceho na základe súhlasu kupujúceho podľa § 11 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, oznámi mu aj čas platnosti súhlasu, a ak kupujúceho povinnosť poskytnúť osobné údaje vyplýva z priamo vykonateľného právne záväzného aktu Európskej únie, medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo zákona, predávajúci oznámi kupujúcemu právny základ, ktorý jej túto povinnosť ukladá, a upovedomí ju o následkoch odmietnutia poskytnúť osobné údaje,

     informácie o tretích stranách, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje poskytnuté,

     okruh príjemcov, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje sprístupnené,

      formu zverejnenia, ak majú byť osobné údaje zverejnené,

     tretie krajiny, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že sa do týchto krajín uskutoční prenos osobných údajov,

     opravu jeho nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

     likvidáciu jeho osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,

     likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu platného právneho predpisu SR.

Kupujúci na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u predávajúceho namietať voči:

     spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu a žiadať ich likvidáciu,

     využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo

     poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu.

Kupujúci na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u predávajúceho namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka kupujúceho je oprávnená, predávajúci je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie kupujúci namietal, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.

Kupujúci na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u predávajúceho kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu predávajúceho, ktoré by malo pre neho právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov.

Kupujúci má právo žiadať predávajúceho o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom predávajúci je povinný žiadosti kupujúceho vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia predávajúci informuje kupujúceho

Kupujúci nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov kupujúceho, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov predávajúci vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke kupujúceho, alebo ak predávajúci na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov kupujúceho.

Ak kupujúci uplatní svoje právo písomne a z obsahu jeho žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto zákona; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom kupujúci doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania.

Kupujúci pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať o tom oznámenie Úradu ma ochranu osobných údajov. Ak kupujúci nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jeho práva môže uplatniť zákonný zástupca.

 Predávajúci je povinný písomne vybaviť žiadosť kupujúceho podľa týchto všeobecných obchodných podmienok, resp. vyhovieť požiadavkám kupujúceho podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a písomne ho informovať najneskoršie do 30 dní od prijatia žiadosti alebo požiadavky.

Obmedzenie práv kupujúceho podľa § 28 ods. 2 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov predávajúci bezodkladne písomne oznámi dotknutej osobe a Úradu ma ochranu osobných údajov.

Predávajúci oznamuje týmto kupujúcemu, že v súlade s ust. § 15 ods. 1 písm. e) bod 3 a bod 4 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov pri spracúvaní osobných údajov kupujúceho sa predpokladá, že osobné údaje kupujúceho budú poskytnuté a sprístupnené nasledovným tretím  stranám, resp. okruhu príjemcov:

a) Slovenská Pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 1, IČO: 36 631 124, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sa, Vložka č.803/S. -poskytujú sa informácie k doručeniu zásielky kupujúcemu

b) Zásilkovna s.r.o., so sídlom Stružky 1326/6, 198 00 Praha 9, IČ 28408306, zapísanú v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe oddiel C, vložka 139387 poskytuje sa informacia potrebná k dodaniu zásielky

c) Zásielkovňa s.r.o., IČ 48 136 999, so sídlom Šustekova 3697/49, 851 04 Bratislava, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel: Po, vložka číslo: 105158/B poskytuje sa informácia potrebná k dodaniu zásielky

Záverečné ustanovenia

Vzťah medzi príslušným predávajúcim a kupujúcim sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky.

Informácie uvedené v týchto všeobecných obchodných podmienkach sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku medzi kupujúcim a predávajúcim a môžu byť zmenené iba s výslovným súhlasom oboch zmluvných strán.

Orgánom dozoru, ktorému podliehajú niektoré z činností prevádzkovateľa je Slovenská obchodná inšpekcia.

Právne vzťahy týmito všeobecnými obchodnými podmienkami neupravené sa riadia všobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

V prípade, že akékoľvek ustanovenie týchto všeobecných obchodných podmienok používania eshopu je alebo sa stane neplatným, neúčinným a/alebo nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení. Prevádzkovateľ sa v takomto prípade zaväzuje bez zbytočného odkladu nahradiť dotknuté ustanovenie ustanovením novým platným ustanovením, ktorého obsah bude v čo najväčšej miere plniť účel pôvodného ustanovenia.

Tieto všeobecne obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 20.03.2019.